GAL

“Nouturnio” é un hiperenxebrismo galego que referencia á palabra que a RAG recolle como nocturno. Xurde da palabra nouturno, que nace da vocalización da consoante c en u, a partir da cal aparecería posteriormente a variante nouturnio e que sería empregada por autores como por exemplo Álvaro Cunqueiro (en obras como Amabres lúas nouturnias en Cantiga Nova ou Nouturnio amante en rocas sin aramios en Poemas do si e non), Curros Enríquez (no seu poema Nouturnio) ou Otero Pedrayo (na súa obra Nouturnias Sirtes), como unha referencia á nocturnidade. 

 Partindo dunha reflexión teórica que propón unha distinción da noite como algo máis que un ciclo natural, e considerándoa como unha configuración do espazo e o tempo chea de subxectividade, o proxecto fotográfico Nouturnio presenta unha exploración visual dunha natureza tenebrista e subxectiva que se manifesta ao anoitecer a través de formas que xogan coa abstracción e a irrealización do espazo natural. Ernesto Sábato, nun dos epígrafes “Pensamento e Novela” da súa obra Heterodoxia di que a “novela é o nocturno e, en consecuencia, o que auténticamente somos”.

Se ser e nocturnidade son unha mesma cousa, compleméntanse e recréanse mutuamente. A noite amósase inmensa, inabarcable, oposta á denotable claridade do día e cunha esencia escura e poética que, nas imaxes desta obra fotográfica, se presenta coa intención de dotar á natureza dun carácter e un simbolismo máxico, cunha subxectividade no seu entorno que lle permite ao espectador viaxar a un espazo onírico e case imaxinario, que se enfronta coas barreiras do que é real e obxectivo a través de fotografías que parecen vibrar como nun soño.

ENG

“Nouturnio” is an old Galician word that refers to the night. It is a variant of nocturno, which arises from the vocalization of the consonant C in U, nouturno, a term of which the variant nouturnio appears and which has been used by authors such as Álvaro Cunqueiro (in his works Amabres lúas nouturnias in Cantiga Nova, or Nouturnio amante en rocas sin aramios in Poemas do si e non), Curros Enríquez (in his poem Nouturnio) and Otero Pedrayo (in his work Nouturnias Sirtes) to refer to the night. 

Starting from a theoretical dissertation that proposes a distinction of the night as something more than a natural cycle, and considering it as a configuration of space and time full of subjectivity, the photographic project Nouturnio presents a visual exploration of a dark and subjective nature manifested at dusk through forms that play with the abstraction and unrealization of the natural space . Ernesto Sábato, in the section “Thought and Novel” of his work Heterodoxia says that “the novel is the nocturnal one and, consequently, what authentically we are”.

If the being and the nocturnal are the same thing, they complement and recreate each other. The night is immense, immeasurable, and opposite to the denotable clarity of the day, with a dark and poetic essence that, in the images of this photographic work, is presented with the intention of endowing nature with a magical character and symbolism, with a subjectivity in its environment. it allows the viewer to travel to an imaginary and dreamlike space, facing the barriers of what is real and objective through photographs that vibrate like in a dream.  

 

GAL

Afirmo, polo tanto, que a orixe de toda idea reside na capacidade de transformar a nosa realidade de espazo imaxinable, como unha conciencia fronte á beleza e a creación pola capacidade do ser humano de crear novas visións do mundo a través da imaxinación.

Este proxecto fotográfico e artístico componse de aproximadamente 200 imaxes seleccionadas dun total de 3.000, que foron capturadas polo o autor nunha natura cambiante durante a noite, co fin de presentar unha deformación subxectiva do que é real e natural a través do imaxinario.

O emprego de xogos de luces e formas, e un branco e negro de alto contraste, pretenden xogar coa abstracción e alterar os escenarios que se amosan nas imaxes, como se en lugar de camiñar a través dunha foresta natural nos adentrásemos na visión dun soño onde o real se transforma nunha idea metafórica, que constitúe un ser completo e activo cando a noite exerce o seu influxo na natureza e a imaxinación nos permite darlle un sentido á esencia da nocturnidade.  


ENG

I affirm, therefore, that the origin of every idea lies in the ability to transform our reality of imaginable space, as a consciousness of beauty and creation by the ability of human beings to create new worldviews through the imagination.

This photographic and artistic project consists of approximately 200 selected images out of a total of 3,000, which were captured by the author in a changing nature at night in order to present a subjective distortion of what is real and natural through the imagination. 


The use of games of lights and shapes, and a high black and white contrast aims to play with abstraction and alter the scenarios shown in the images, as if instead of walking through a natural forest we enter the vision of a dream where the real is it transforms into a metaphorical idea that constitutes a complete and active being when the night exerts its influence on nature and the imagination allows us to give meaning to the essence of the nocturnal